Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dimenzionální říše

6. 2. 2009

Jak prozkoumáváme dimenzionální říše, odhalujeme o nich nové vzrušující informace. Žijeme v pestrém vesmíru naplněném vším, co si jen lze představit. Uvědomte si, že v tomto vesmíru žijete život plný zázraků.

V Jednotě
Evin Starbuilders

 

3. dimenze - Tam, kde realita je vyleptána do kamene

 

       Ve Třetí dimenzi je energie zmrazena do temných a hustých sraženin hmoty. Naše schopnost prožívat tady dole krásu ukazuje, že žijeme v milujícím vesmíru. Díky vjemovým filtrům (laskavostí Planetárního Vědomí) se může naše vědomí ztotožňovat s hmotou. Proto se můžeme zhutnit. Protože vesmír ve Třetí a Čtvrté dimenzi poskytuje iluzi Svobodné Vůle, můžeme se chovat jako svatí nebo démoni, nebo obvykle někde mezi tím.

     Pokud své činy zakládáme výlučně na třídimenzionálních principech, žijeme v materiálním světě. Zde je snadné ověřovat realitu s využitím logiky. To platí z toho důvodu, že věříme, že naše obrazy reality jsou realitou. Takto jsou naše životy spíše vyleptány do kamene než vykresleny ve Světle.

4.  dimenze - Astrální rovina

     Čtvrtá dimenze je šedá, polarizovaná rovina obývaná silami Světla a Temnot. Zde začíná boj mezi dobrem a zlem. Když Kristus pravil: “Nejste-li se mnou, jste proti mně.”, sdílel čtyřdimenzionální perspektivu.

     V astrální rovině formy přecházejí zcela přirozeně jedna ve druhou. Strom se například může jednoduše proměnit ve vlka. Kvůli mimořádné mutabilitě forem a protože se zde manifestuje iluze dobra a zla, existuje tu nedůvěra a strach. V důsledku toho zde zásadní roli v obraně a kontrole okolností hrají síla Osobní Vůle nebo Osobní Moci. (“Jsem silný a znalý. Budu tě chránit a vést a dám ti, co si přeješ. Jen řekni, co chceš.”)

     Magie, cestování časem, karma, reinkarnace, osud, psychické operace, létání, čtení mysli, vyvtělení duchové, kouzla a přirozeně astrální cestování, to všechno pochází z této roviny. Žijí zde Bohové a Bohyně mnoha náboženství. Také peklo a očistec jsou umístěny ve Čtvrté dimenzi. Obsáhneme-li principy této roviny, získáme schopnost žít magický život.

 5.  dimenze - Nebe; Rovina Světla; Kamarádství

     Pro většinu náboženství představuje Pátá dimenze nejvyšší říši, které může duše dosáhnout. Z duchovního hlediska je to na cestě dolů po dimenzionálním žebříku poslední zastávka před vstupem do říší s omezeními.

      Zde se inkarnujeme jako oboupohlavní hvězdné bytosti. Žijeme na hvězdách a máme zářivá Světelná těla. Tyto věčné formy neznají bolest, varovný signál, který vysílají fyzická těla. Proto zde neexistuje fyzické utrpení. Netrpíme ani žádnou podobou osamění, neboť neustále prožíváme Jednotu s Bohem.

      Naše činy jsou zcela založeny na lásce, nikdy na strachu. Na tomto stupni totiž strach neexistuje. Nic nám nemůže zabránit žít zázračné životy. Nesmrtelnost je prožívaná skutečnost.

      Při zážitcích blízkých smrti (NDE) člověk častokrát prochází dlouhým tunelem. Tunel prochází temnotou (Čtvrtá dimenze) a končí otvorem vyzařujícím zlaté nebo bílé Světlo (Pátá dimenze). To je Vstup do Nebe - Zlatá Brána. Obvykle tam bývá někdo k uvítání, ačkoliv to vždycky nebývá Sv. Petr.

      Cestujeme na žádost Boží Vůle. Nejkratší vzdálenost mezi dvěma body není ani rovná ani zakřivená spojnice. V Páté dimenzi se zkrátka překopírujeme na cílové místo (místa). (Nelétáme však. Létání dostává pro přepravu nějaký smysl až ve Třetí a Čtvrté dimenzi.) Navíc můžeme cestovat pohybem skrze bránu uprostřed hvězdy.

     V mnoha příbězích o Nanebevstoupení se Země proměňuje - společně se svými obyvateli - ve své pětirozměrné Světelné tělo. Fyzicky se přemístí z tuhého, materiálního těla do jednoho ze Světelných (hvězdy). Pětidimenzionální podoba hvězdy není ani horká ani ohnivá. Je to příjemné.

6. dimenze - Symboly; Komunikace

      Zdá se lákavé nazvat Šestou dimenzi Dimenzí učení. Záměr této dimenze/entity však není učit, ale spíše poskytovat informace a prostředky k jejich vyjádření.

      Všechny jazyky, symboly a modely pocházejí odtud. Zde Vesmír odlévá archetypální formy. Na tomto stupni nalézáme formy astrologických a genetických kódů. Také Akašické záznamy, úplné archivy kohokoliv a čehokoliv, se nacházejí zde.

      Tato poutavá dimenze je plástev dimenzí uvnitř dimenzí uvnitř dimenzí. Můžete zde strávit mnoho dlouhých životů a nikdy se nebudete ani na okamžik nudit. Obyvatelé jsou bystří, hbití a vzrušující.

7.  dimenze - Víry života

      Sedmirozměrné bytosti mají mnoho forem. Některé vypadají jako vířivé pruhy duhově zbarvené energie. Jiné vypadají jako tkaniva nádherného zářícího Světla. Když tyto tajemné víry života promítnou své vědomí do tří nebo čtyřrozměrných forem, nepřestávají vířit. Víří však nejen vertikálně (jako víry na Zemi), ale i horizontálně, diagonálně a do minulosti a budoucnosti. Točení do budoucnosti umožňuje sbírání informací z daného času.

     Na tomto stupni nežijeme na planetách. Naše atmosféra je spíše intenzivní pole barevné energie. Ačkoliv vypadáme spíše klidní, jsme ve skutečnosti velmi zaměstnaní. Jednou z našich aktivit je průzkum jiných dimenzí ve službách Sil Evoluce.

dimenze - Skupinové duše (Oceány světla)

     Skupinová duše je shromáždění entit, které spolu fungují jako jeden útvar. Pro ilustraci si představte, že každá buňka vašeho těla je sebe si vědomá entita. Existují entity jater, srdce, mozku a krve. Každá z nich je jedinečná a má vlastní funkce, přece však tvoří jedno tělo. Analogicky funguje Skupinová duše. (Skupinové duše jsou ve skutečnosti ještě více sjednocené než buňky našeho těla; jsou spíše jako kapky vody v oceánu, komunikující sdílením hologramů skutečného života.)

     Jako členové Skupinové duše můžeme prorážet do jiných forem v jiných dimenzích. Celý deštný prales může být například tělem (vozem) jedné Skupinové duše.

9.  dimenze - Stvoření forem a hierarchie

     V Deváté dimenzi se homogenní vědomí Desáté dimenze uspořádává do planetárních, hvězdných, galaktických, vesmírných a dimenzionálních vědomí. Je to přechod od beztvarého k formě. Jako devítirozměrné bytosti bychom mohli říct: “Zformuji se do podoby planety.” Pak to udělaláme. Jako planetární (hvězdné, vesmírné, atd.) vědomí naše forma prochází jednotlivými fázemi evoluce.

     Na třírozměrných planetách existuje to, čemu říkáme anorganická hmota. Anorganická hmota nicméně slouží jako tělo (vůz) Planetárního vědomí. Toto tělo vytváří gravitaci, která je vlastně třírozměrnou manifestací sil devítirozměrného života.

      Hierarchie je zjevná všude v přírodě. Od prostého stébla trávy až po noční nebe posázené třpytivými hvězdami, některé formy se jeví efektnější a vitálnější než jiné. Zde se projevuje, jak Jsoucí Síly - naše aspekty Deváté dimenze - vytvářejí hierarchickou strukturu.

      Stejně tak existuje hierarchie závislosti. Lidstvo potřebuje Zemi ke svému vývoji a přežití, ale obráceně to neplatí. Podobně je život Země závislý na Slunci, zatímco Slunce může žít i bez Země.

10.  dimenze - Pravda; Vesmír a jeho parametry

     Desátá dimenze je sebe si vědomá entita - Vesmír. Není to však vesmír forem. (Formy počínají v Deváté dimenzi). Očima forem je vesmír zrozen, vyvíjí se, dozrává a umírá. Tento cyklus charakterizuje Kosmický Den. Numerologicky kombinace čísel 1 a 0 představuje spojení Něčeho a Ničeho.

     Tato dimenze je jako vnější schránka vesmíru. Za ní je Prázdnota. Z perspektivy jedenácté dimenze můžeme vidět miliardy těchto zářivých schránek planoucích v Nicotě Prázdnoty. (Nicota Prázdnoty není to samé jako kosmický prostor, pozdější existence spjatá s Třetí dimenzí.) V této schránce jsou stále menší schránky, z nichž každá reprezentuje určitou dimenzi. Pevné jádro je hmota, Třetí dimenze.

     Nyní můžeme porozumět modelu Mystéria Svaté Trojice, který uvádí katolická církev, podíváme-li se na něj z perspektiv Desáté a Jedenácté dimenze. (Mystérium Svaté Trojice spočívá v tom, že existují tři Bohové v Jednom - Otec, Syn a Duch Svatý.)

     Ve stručnosti: Bůh číslo jedna, Otec, je Velký Jang Jedenácté dimenze. Bůh číslo dvě je Ježíš sám, zosobněné vědomí Desáté dimenze. Ježíš řekl: “Otec a já jedno jsme.” Samozřejmě - desetirozměrné bytosti jsou ve své podstatě čisté směsi Velkého Jinu a Jangu. Bůh číslo tři, Duch Svatý, je sjednocené pole vědomí Desáté dimenze. (Kristus je pouze jednou z miliard a miliard bytostí, které tvoří tuto dimenzi/entitu.) Takhle to tedy je - tři Bohové v Jednom.

     Jako kosmická DNA, vesmír obsahuje plán všeho, co je třeba rozvinout během jeho existence. Tato DNA má jak aktivní, tak pasivní aspekty. Pasivně je to Božský Plán, to, “Co se Stane.” Aktivně je to Síla Evoluce; ta pohání Božský Plán k jeho završení.

     Desetirozměrné vědomí nazýváme Kosmické nebo Kristovo vědomí. Kristus je Desetirozměrná bytost, která promítnula své vědomí do lidské formy. Nebyla to metafora, když řekl: “Já jsem Pravda, Světlo a Cesta”. Desátá dimenze je Živá Pravda. Je také Světlem, které je obsažené ve všem. A konečně je to Cesta domů, zpět ke Stvořiteli.

     Všechny bytosti - všechny body vědomí - mají aspekt Desáté dimenze. V Desáté dimenzi začíná existovat náš duch. Odtud můžeme promítnout své vědomí do kterékoliv formy ve vesmíru. (Jako kaskádu vědomí můžeme promítnout své vědomí řekněme do sedmirozměrné formy. Odtud se můžeme promítnout, řekněme, do třírozměrné formy.)

11.  dimenze - Sémě a Půda Vesmírů

      Každou chvíli Zdroj projevuje materiál, aby vytvářel Vesmíry. Tento materiál nazýváme Jedenáctou dimenzí. Vlastně to však jsou dvě odlišné podstaty v jednom. Numerologicky je číslo jedenáct kombinací čísel 1 a 1. Ta jsou si naprosto rovná a přece odlišná. (Kdyby nebyla odlišná, číslo by pak bylo pouze 1)

      Jedna z těchto entit je svou podstatou čistý jang - Velký Jang. Druhá je čistý jin - Velký Jin (neboli Prázdnota). Velký Jang existuje vždy a všude (dokud Vše, co existuje neřekne: “Vrať se domů.”) Podobné je to s Velkým Jinem. Oba jsou všudypřítomné, avšak nějak je od sebe odděluje tenká membrána. Tato membrána zajišťuje, že se tyto dvě Síly zcela neprolnou. Kdyby se to stalo, okamžitě by procitly ze svého hlubokého snu a navrátily by se ke Zdroji. To se vlastně také stává. Když k tomu dojde, končí Kosmický Rok.

      Z teologického a antropologického hlediska je Velký Jang Bůh Otec, Stvořitel. Velký Jin je Bohyně Matka, Stvořitelka. V nich je potenciál pro spoluvytváření všech duchů, forem a vesmírů během Kosmického Roku.

12.  dimenze - Vše, co existuje (a ještě něco navíc); Zdroj

      Dvanáctá dimenze je nepopsatelná. Numerologicky je číslo dvanáct spojením 1 a 2. To představuje fúzi Jednoty (1) a Duality (2). V duchovním smyslu je to Bůh. Mnohé starobylé kultury charakterizovaly tohoto Boha jako slovy nepopsatelného a činily tak právem.

      Dvanáctá dimenze zahrnuje a přesahuje celé nekonečno. Nedefinovatelná, je vždy více, než si dovedeme představit. Můžete například říct: “Bůh je čistá, nepodmíněná Láska.” Aby bylo toto tvrzení pravdivější, měli byste dodat: “a ještě něco navíc.” Jinými slovy, cokoliv můžeme vyjádřit nebo si představit o této podstatě/stavu, vždy k tomu existuje ještě něco dalšího - “něco navíc.”

      A konečně: toto je Zdroj - Vše, co existuje (a ještě něco navíc). Zde nejsou žádné “já”, “ty” nebo “my”. Je absurdní tvrdit: “Já jsem [tento] Bůh.”, protože na tomto stupni neexistuje žádné “já”, které by to mohlo učinit.

 

převzato a upraveno: www.matrix-2001.cz

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář